Plan pracy

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO – GOSPODARCZEJ NA 2018 ROK

24.01.2018r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za lata 2015 – 2017, wykonane zadania w stosunku do zaplanowanych oraz harmonogram prac zaplanowanych zadań inwestycyjnych 2018 roku.

 4. Umorzenia podatków i opłat i ich skutki za 2017 rok.

 5. Informacja Wójta o złożonych skargach i wnioskach i ich realizacja.

 6. Stan pomieszczeń biurowych oraz niezbędne remonty w latach 2018-2019 dotyczące budynków Urzędu Gminy.

 7. Analiza kosztów funkcjonowania Rady Gminy za lata 2015-2017 kwota delegacji, kwoty pozostałe (wyszczególnienie z podziałem na lata.)

 8. Opiniowanie projektów uchwał.

 9. Sprawy różne.

21.02.2018r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


 1. Stan cmentarzy komunalnych oraz niezbędne remonty. Koszty i przychody za 2017 rok.


 1. Gospodarka wodno-ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności z tego tytułu za 2017 rok.

 2. Analiza należności z tytułu podatków od osób prywatnych i fizycznych i ich skuteczność windykacji 2017r.

 3. Analiza wydatków utrzymania bazy sportowej, boisk sportowych, placów zabaw i terenów wokół świetlic z podziałem na koszty: zakup paliwa, koszenia, utrzymania itp. z podziałem na miejscowości oraz z podaniem powierzchni.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2017 rok. (Analityka wydatków)

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.


21.03.2018 r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok z funkcjonowania CBK Kamienna Góra oraz informacja o pracy bibliotek podlegających CBK (analityka – przychody i koszty finansowe dotyczące domów kultury oraz bibliotek).

 4. Analiza wydatków na administracje publiczną za rok 2017 oraz wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej w latach 2016 i 2017.

 5. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.

 6. Świetlice wiejskie – przychody i koszty poniesione w 2017 roku.

 7. Informacja o realizacji umów na zadania zlecone w 2017 roku.

 8. Opiniowanie projektów uchwał.

 9. Sprawy różne.

18.04.2018 r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

   

 2. Działalność Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa w Kamiennej Górze.

 3. Informacje z zakresu działalności KRUS oraz przychody i koszty zgodnie z umową między Gminą a KRUS-em.

 4. Koszty utrzymania bazy OSP w 2017 roku, potrzeby w tym zakresie.

 5. Analiza przychodów i kosztów Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Komunalnym oraz windykacja należności z tytułu czynszów za 2017 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


23.05.2018 r.

godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Utrzymanie dróg gminnych i koszty z tym związane w 2017 roku oraz informacja na temat podniesionych kosztów finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 2017/2018 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

20.06.2018 r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Szkody łowieckie.

 4. Promocja Gminy.

 5. Informacja z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej za lata 2016 i 2017.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec


PRZERWA WAKACYJNA

 

22.08.2018 r.

godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

 4. Przygotowanie do roku szkolnego 2018/2019 – wyjazd na placówke.

 5. Pomoc stypendialna.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

  Wyjazd do placówek szkolnych.
19.09.2018 r.

godz. 9:00 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra oraz informacja dotycząca lokali socjalnych oraz koszty z tym związane.

 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.


24.10.2018 r.

godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.

 4. Informacja o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2019 rok.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.

 6. Przyjęcie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.


05.11.2018 r.

godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansowo Gospodarczej za okres kadencji 2014 – 2018.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 

Informacja wytworzona przez Mateusz Strudziński dnia 04.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.01.2018. Odsłon 1847, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony