Konkursy ofert

RI.524.1.2016

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XV/71/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2016 rok,

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

I. Rodzaje wspieranych zadań publicznych i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku, planuje się przeznaczyć kwotę 26.120,- zł, z tego:

A) Na realizację zadań w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,
planowana wysokość środków na wsparcie tego rodzaju zadań wyniesie maksymalnie 20.000,- złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

B) Na realizację zadań w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
planowana wysokość środków na wsparcie tego rodzaju zadań wyniesie maksymalnie: 6.120,- złotych (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych)

II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji:

A) Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w:
ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r, poz 239), zwanej dalej „ustawą”,
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
uchwale Nr XV/71/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2016 r.

B) Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

C) Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.

D) Warunkiem podpisania umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2015 roku1.

III. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku, przy czym początek realizacji powinien nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy, o której mowa w pkt II. C, a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2016 r. Szczegółowy termin realizacji zadania będzie określony w umowie z wybranym podmiotem.

2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).

3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

IV. Termin i miejsce składania ofert:
Kompletne oferty sporządzone na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), można składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r., do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra (I piętro, pok. 201), przy Al. Wojska Polskiego 10.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

V. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

A) TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016 r.
W terminie do dnia 6 maja 2016 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

B) TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA
- Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 2 przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.
- Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.
- Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 19 kwietnia 2016 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 14:00.
- Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 i § 9 Uchwały Nr XLVII/256/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie Programu współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 (do pobrania na stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).
- Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

C) KRYTERIA OCENY OFERT:
Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:
- Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt
- Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt
- Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt
- Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt
- Planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt
- Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt
- Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt

Szczegółowe zasady oceny ofert zawiera Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok (do pobrania stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe)

VI. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2015 r.

W 2015 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 11.500,00 zł.

VII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:
Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji jest:
Pan Arkadiusz Wierciński, tel. +48 75 610 62 95, e-mail: arkadiusz.wiercinski@gminakg.pl
Referat Rozwoju i Infrastruktury, pokój 308 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                            /-/
                                                                                                                                                     Patryk Straus

Załącznik nr 1. Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 01.03.2016
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 01.03.2016. Odsłon 4369, Wersja 23drukuj
Wersja : lewy  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  z 32  prawy
Początek strony