Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Kamienna Góra, dnia 06.09.2018 r.

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

Al. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 610 62 92

fax. 75 744 28 57

 

KROŚ.7033.14.2018

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z2018r., poz. 1454 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.08.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.09.2018 r.) firmy TOI TOI Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 29 w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kamienna Góra.

Wnioskodawca zamierza odbierać nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra wozami asenizacyjnymi marki Mercedes – Benz o pojemności 10m3 a następnie transportować do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. Zamkowej 3.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. 303 II p., w godzinach urzędowania.

Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymujązazwrotnympotwierdzeniemodbioru:

  1. Wnioskodawca

  2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Kamienna Góra

  3. BIP Urzędu Gminy Kamienna Góra

  4. a/a

 

 

Sprawę prowadzi:

referent ds. odpadów komunalnych inż. Ewelina Jała

Urząd Gminy Kamienna Góra, Referat Komunalny Rolnictwa i Ochrony Środowiska

pok.303 II p., tel. 75 610 62 90, fax. 75 744 28 57

e-mail:ewelina.jala@gminakg.pl


powrót...
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 07.09.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 07.09.2018. Wygasa 28.09.2018. Odsłon 30335
Początek strony