Inne informacje

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Kamienna Góra
o przystąpieniu do sporządzenia:

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rędziny,


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rędziny,

 w granicach działek nr 49/4, 138, 124/4, 


      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał:
 
1) Nr IX/37/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rędziny;
2) IX/38/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rędziny, w granicach działek nr 49/4, 138, 124/4.
 
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionych wyżej projektów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w terminie do dnia 21 sierpnia 2015r.
 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Kamienna Góra,  Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) na adres: agnieszka.damasiewicz@gminakg.pl.
 
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Kamienna Góra
 

                              Wójt Gminy Kamienna Góra
                        /-/
                    Patryk Straus
Informacja wytworzona przez A.Damasiewicz dnia 16.07.2015
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 16.07.2015. Odsłon 2407, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony