Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO

Kamienna Góra,  27 lipca 2017 r.
RI.523.9.2017
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

w sprawie konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

      Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


I. INFORMACJA O FORMIE I SPOSOBACH KONSULTACJI:
 
1. Podmiotami uprawnionymi do udziału  w konsultacjach są podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:
1) zgłaszanie uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej gminy (od 31.07.2017 r. do 14.08.2017 r.)
2) zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie w terminie od 31.07.2017 r. do 14.08.2017 r.
3) zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji, które odbędzie się dnia 18 sierpnia 2017. r. (piątek) godz. 14.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Kamienna Góra (pok. 401) przy ul. Aleja Wojska Polskiego 10 (58-400 Kamienna Góra)
3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.
4. Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie wszystkim uprawnionym podmiotom, wyrażenia opinii, oczekiwań oraz życzeń dotyczących przedmiotu konsultacji.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest: Pani Ewelina Bortnowska, tel. 75 610 62 91, e-mail: ewelina.bortnowska@gminakg.pl

II. INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI:

1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu wymienionej uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej gminy polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.
2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Przekazanie formularza w ten sposób, dla swej ważności wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2. Wzór formularza konsultacji.
Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 27.07.2017
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 31.07.2017. Odsłon 3210, Wersja 22drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony