Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna

 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna - na „etapie przedsądowym” przysługuje:

 • młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,

 • osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności
  i przemocy w rodzinie,

 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,

 • kombatantom i weteranom,

 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • kobietom w ciąży.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?


Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,

 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

 

lokalizacja

 

dzień tygodnia

godziny

udzielania porad

numer
telefonu

pomocy prawnej udziela

 

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

wtorek
środa
czwartek

piątek

13.00 - 17.00

 

11.30 - 15.30

 

 

75 64 50 113

 

adwokat,

radca prawny

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PRZEKAZANY DO PROWADZENIA
PRZEZ STOWARZYSZENIE PEGAZ
z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Groszowej 7 tel. 75 752 32 30

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

poniedziałek

9.00 - 13.00

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

Lubawka
ul. Dworcowa 33

wtorek

11.00 - 15.00

75 74 11 800

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

środa

7.30 - 11.30

75 74 10 208 wew. 28

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

czwartek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny

Kamienna Góra
ul. Sienkiewicza 6a

piątek

7.30 - 11.30

75 64 50 113

adwokat,

radca prawny


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.WZORY OŚWIADCZEŃ


Oświadczenie
osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres)…………………………………………………………………….. ....................................................................................................................................................................

PESEL1) ………………………., oświadczam, że jestem uprawniony (-na) do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie:2)

klęski żywiołowej.

katastrofy naturalnej,

awarii technicznej

wyniku której:3)

znalazłem (-łam) się w sytuacji zagrożenia,

poniosłem (-łam) straty.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


………………………………….

(data i podpis osoby uprawnionej)

________________

1) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2) Zaznaczyć właściwe.

3) Zaznaczyć właściwe.

 

Oświadczenie

osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

 

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres zamieszkania) ............................................... ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..,

PESEL1) ……………………..., oświadczam, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie wydano wobec mnie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.…………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej)

________________

1) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie
osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres) ..................................................................... …………………………………………………………………………………………………..,

PESEL1) , ............................................, oświadczam, że z uwagi na:2)

świadczenie z pomocy społecznej przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i niewydanie wobec mnie w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

posiadanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

posiadanie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

posiadanie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

nieukończenie 26. roku życia,

ukończenie 65. roku życia

jestem uprawniony (-na) do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, jednakże z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jestem w stanie przedstawić dokumentów,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………....

(data i podpis osoby uprawnionej)

________________

1) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2) Zaznaczyć właściwe.

 

Oświadczenie
osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres) ................................................................... …………………………………………………………………………………………………..,

PESEL1) ......................................................., przyjmuję do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która:

1) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

4) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Oświadczam, że zostałem (-łam) poinformowany (-na), że jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza osoby udzielającej mi nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyłączona, z wyjątkiem przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

Przyjmuję do wiadomości, że osoba udzielająca mi nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest obowiązana do zachowania tajemnicy, w rozumieniu art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Oświadczam, że zostałem poinformowany (-na), że złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne.

Zapoznałem (-łam) się z treścią powyższego oświadczenia i wyrażam zgodę na udzielenie mi nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z powyższymi warunkami.

……………………………….......

(data i podpis osoby uprawnionej)

________________

1) W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2017
Opublikowana przez D. Sowa dnia 04.10.2017. Odsłon 404, Wersja 1drukuj
 
Początek strony